مخازن حمل و نقل

مخازن های حمل به صورت تکجداره، ایزوله و سه جداره (جهت صنایع غذایی مانند روغن جامد که برای تخلیه بهتر نیاز به گرم شدن دارند) ساخته می شود.

۱- مخازن حمل بسته به محل که باید روی کشنده موردنظر نصب شوند ساخته می گردد.

۲- در مخازن ایزوله کردن مخازن با عایق پشم سنگ صورت می گیرد.

۳- قبل از ایزوله مخازن با پر کردن آب تست می گردند که نشتی به جداره بعدی نداشته باشند.

۴- جهت بهینه کردن شکل ظاهری تانک حمل از روی جداره داخلی با استفاده از پروفیل کربن استیل مهاربندی سرتاسر مخازن انجام می شود.

۵- با توجه به ظرفیت تانک معمولاً این تانک ها به صورت یک، دو، سه و چهارخانه مستقل ساخته می شود.

۶- مخزن های حمل گلوکز و مواد غلیظ با پمپ تخلیه مخصوص.

مخازن حمل و نقل

Comments are closed